• 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE
 1. Sklep internetowy wydra13.pl jest prowadzony przez Wydra 13 Barbara Kosyk wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, REGON 380526934, NIP 6121826765.
 2. Niniejszy regulamin stanowi zasady zawierania umów sprzedaży na odległość (za pośrednictwem Sklepu) oraz stacjonarnie.
 • 2 DEFINICJE
 1. Przedsiębiorca – Wydra 13 Barbara Kosyk, z siedzibą przy ul. Hawelańskiej 5 w Gorzowie Wielkopolskim, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, REGON 380526934, NIP 6121826765.
 2. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów stacjonarnie oraz za pośrednictwem Sklepu.
 3. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Przedsiębiorcę pod adresem http://wydra13.pl/
 4. Pracownia – miejsce realizowania oraz wydawania zamówień przy ul. Hawelańskiej 5 w Gorzowie Wielkopolskim.
 5. Dzień roboczy – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz urlopu.
 • 3 KONTAKT
 1. Adres przedsiębiorstwa: ul. Hawelańska 5, 66-400 Gorzów Wielkopolski;
 2. Adres poczty elektronicznej: wydra13kontakt@gmail.com ;
 3. Formularz kontaktowy: https://wydra13.pl/kontakt/ ;
 4. Numer telefonu: 782 117 380;
 5. Klient może skontaktować się z Przedsiębiorcą za ww. metod w godzinach otwarcia Pracowni;
 6. Godziny otwarcia Pracowni: poniedziałek-czwartek: 10:00-16:30; piątek: 10:00-14:30;
 7. Podczas wyjazdów służbowych kontakt telefoniczny jest niemożliwy;
 8. Informacja na temat wyjazdów służbowych będzie zamieszczona na stronie głównej Sklepu.
 • 4 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem oraz zaakceptowanie go.
 2. Złożenie zamówienia w Sklepie jest równoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu.
 3. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, oryginalne oraz pozbawione wad.
 4. Przedsiębiorca ma prawo odmówić zmodyfikowania sprzedawanego produktu na życzenie Klienta bez podania przyczyny.
 5. Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy, stąd rzeczywisty wygląd produktów może różnić się od prezentowanego na zdjęciach. Kolory na zdjęciach mogą odbiegać od rzeczywistych kolorów produktów.
 6. Wymiary produktów mogą odbiegać od tych podanych w Sklepie maksymalnie o 3%
 • 5 WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY
 1. Klient powinien zapłacić Przedsiębiorcy za zakupiony towar do 14 dni kalendarzowych od złożenia zamówienia.
 2. Użytkownik może skorzystać z następujących form płatności: gotówka, przelew, przelew na telefon BLIK.
 3. Statusy zamówień aktualizowane są we wtorki i czwartki.
 4. Wysyłka zamówień ma miejsce we wtorki i czwartki.
 5. Czas realizacji zamówienia podany jest na stronie głównej Sklepu.
 6. Zamówienie zostanie wysłane w sposób wybrany przez Klienta podczas dokonywania zakupów w Sklepie.
 7. Dostawa zamówienia odbywa się na terenie Polski, a poza jego granicami po indywidualnej wycenie wysyłki do miejsca docelowego.
 8. W wypadku dokonania płatności przelewem oraz przelewem na telefon BLIK Klient zobowiązany jest do wpisania numeru zamówienia w tytule przelewu.
 9. W wypadku braku numeru zamówienia w tytule przelewu lub jeśli będzie on błędny, Przedsiębiorca zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu zaksięgowania wpłaty oraz realizacji zamówienia.
 10. W wypadku braku wpłaty w terminie 14 dni lub gdy z powodu błędnego tytułu przelewu nie uda się przyporządkować wpłaty do zamówienia, Przedsiębiorca anuluje zamówienie i zwróci wpłacone środki na konto, z którego one wpłynęły.
 11. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych.
 12. Na ostateczna cenę zamówienia składa się cena za towar oraz koszt dostawy wskazane na stronach Sklepu.
 13. Wszystkie produkty dostępne w sklepie zawierają podatek VAT.
 14. Jeśli Klient w ramach jednego zamówienia zakupi produkty o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie sfinalizowane, gdy wszystkie produkty będą dostępne.
 15. Klient może wnieść prośbę, aby zamówienie zostało zrealizowane w konkretnym terminie, jednak przez dokonaniem zakupu winien skontaktować się w tej kwestii z Przedsiębiorcą. Data realizacji tegoż zamówienia nie może nastąpić wcześniej, niż wynosi czas trwania realizacji zamówień.
 16. Przedsiębiorca ma prawo odmówić wykonania zamówienia w konkretym terminie bez podania przyczyny. Zobowiązany jest tym samym do zaproponowania najbliższego możliwego terminu realizacji.
 • 6 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni kalendarzowych bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym zamówienie zostało odebrane.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Przedsiębiorcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – korzystając z danych Przedsiębiorcy podanych w niniejszym regulaminie.
 4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy zamieszczonego na końcu niniejszego regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. W wypadku odstąpienia od umowy Przedsiębiorca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności – w tym najniższy koszt dostarczenia zamówienia w terminie do 14 dni kalendarzowych.
 6. Zwrotu należności Przedsiębiorca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji. Wyjątek stanowi wyraźna zgoda Klienta na inne rozwiązanie. W żadnej sytuacji Klient nie poniesie opłat związanych ze zwrotem.
 7. Przedsiębiorca wstrzymuje się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zamówienia oraz sprawdzenia jego stanu.
 8. Zwracany towar nie może być użytkowany.
 9. Klient powinien odesłać zamówienie wraz z dowodem jego zakupu (jeśli jest to paragon) na adres Przedsiębiorcy podany w niniejszym regulaminie w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym poinformował Przedsiębiorcę o odstąpieniu od umowy.
 10. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu zamówienia.
 11. W przypadku gdy ze względu na swój charakter rzeczy nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą informacja o tym, a także o kosztach zwrotu rzeczy, będzie się znajdować w opisie rzeczy w Sklepie.
 12. Formularz odstąpienia od umowy można pobrać z następującego linku: http://wydra13.pl/wp-content/uploads/2019/07/zwrot_towaru.pdf
 • 7 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 1. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi, dla którego produkt został stworzony według jego specyfikacji lub zindywidualizowanych potrzeb.
 • 8 REKLAMACJA i GWARANCJA
 1. Przedsiębiorca jest zobowiązany do dostarczenia zamówienia wolnego od wad.
 2. W wypadku wystąpienia wady zakupionego u Przedsiębiorcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o rękojmię uregulowaną Ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów.
 3. Reklamację należy zgłosić na wskazane w regulaminie elektroniczne środki przekazu Przedsiębiorcy (SMS, email, formularz kontaktowy).
 4. Wymaga się, aby w reklamacji zawrzeć szczegółowy opis wady produktu oraz okoliczności jej wystąpienia. Niezbędna jest także data dostrzeżenia wady, zdjęcia ją obrazujące oraz dane Klienta składającego reklamację.
 5. Klient składający reklamację powinien określić swoje żądanie w związku z zaistniałą wadą produktu.
 6. Przedsiębiorca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego Klienta w terminie 14 dni kalendarzowych, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uznaje się, że żądanie Klienta jest zasadne.
 7. Zamówienia odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w pkt. 3 Regulaminu.
 8. Gwarancja obejmuje 2 lata – licząc od dnia, w którym Klient otrzymał zamówienie.
 9. Przedsiębiorca nie bierze odpowiedzialności za modyfikacje stworzone na prośbę Klienta i nie udziela na nie gwarancji.
 • 9 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI i DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
 1. Klient ma możliwość skorzystania m.in. z: mediacji prowadzonej przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej oraz pomocy stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej.
 • 10 DANE OSOBOWE
 1. Klient dokonując zakupów oraz akceptując Regulamin w Sklepie dobrowolnie podaje swoje dane, które są konieczne do realizacji zamówień i będą w tym celu przetwarzane przez Przedsiębiorcę.
 2. Klient ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych i modyfikacji ich.
 3. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorca.
 • 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r, ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz ustawa kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.
 2. Umowa sprzedaży zawierana w oparciu o niniejszy regulamin dotyczy konkretnego zamówienia i jest zawierana w celu realizacji jednorazowego zamówienia. Każde zamówienie wymaga osobnej akceptacji regulaminu.